Regulamin kursów

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w OTIUM Centrum Szkoleniowe.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez OTIUM Centrum Szkoleniowe.
 2. Organizatorem kursu jest OTIUM Centrum Szkoleniowe, z siedzibą w: 64-100 Leszno, ul. Konstytucji 3 Maja 1. Szczegółowe dane rejestrowe dostępne są na stronie internetowej: otium-centrum.pl.
 3. Termin kursu: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 4. Miejsce kursu: OTIUM Centrum Szkoleniowe ul. Konstytucji 3 Maja 1, 64-100 Leszno
 5. W celu potwierdzenia woli uczestnictwa w kursie należy dokonać zgłoszenia telefonicznego lub wysyłając wiadomość e-mail.
 6. Uczestnikiem kursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna nie mająca przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie.
 7. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić kurs zgodnie z planem kursu oraz zapewnić uczestnikom niezbędne materiały szkoleniowe. Plan kursu dostępny jest na stronie internetowej:  otium-centrum.pl.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji planu szkolenia w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe Uczestników.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w danym terminie w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych np. choroba instruktora. W przypadku odwołania kursu Organizator zobowiązuje się zaproponować inny dogodny termin lub inny rodzaj kursu. Wszelkie informacje o zmianach w terminach szkoleń będą publikowane na stronie internetowej oraz przesyłane do Uczestnika pocztą elektroniczną.
 10. W przypadku odwołania kursu i niewyznaczenia przez Organizatora nowego terminu lub wyznaczenia nowego terminu niedogodnego dla Uczestnika, Organizator dokona 100% zwrotu wcześniej wpłaconych opłat na rachunek wskazany przez Uczestnika.
 11. Kursy prowadzone są przez doświadczonych instruktorów posiadających niezbędną wiedzę oraz udokumentowane kwalifikacje w dziedzinie fizjoterapii.

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Chęć udziału w kursie można zgłosić telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać imię (imiona) i nazwisko Uczestnika, pesel, datę oraz miejsce urodzenia nr telefonu, adres e-mail, rodzaj i termin kursu oraz informację o stopniu zaawansowania.
 3. Osoby bezrobotne, starające się o dofinansowanie kursu ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, przed wysłaniem zgłoszenia uczestnictwa w kursie, proszone są o kontakt telefoniczny.
 4. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać najpóźniej w ciągu 14 dni przed planowanym terminem kursu – dotyczy kursów grupowych. Po tym terminie, osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o kontakt z Organizatorem w celu potwierdzenia możliwości wysłania zgłoszenia.
 5. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Wysłanie e-maila wraz ze zgłoszeniem jest deklaracją uczestnictwa w kursie i wymaga potwierdzenia przez Organizatora wpisania na listę uczestników kursu. Organizator dokonuje potwierdzenia wpisu na listę poprzez wysłanie potwierdzenia na wskazany podczas rejestracji przez Uczestnika adres e-mail.
 7. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w kursie jest wpłata przelewem bankowym przez Uczestnika zaliczki w wysokości 30% ceny kursu w terminie 3 dni roboczych od wysłania potwierdzenia przez Organizatora. Po dokonaniu zaksięgowania wpłaty zaliczki, zgłoszenie staje się wiążące.
 8. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 3 Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. Uczestnik może dokonać rezygnacji z udziału w kursie.
 2. Uczestnik ma obowiązek powiadomić Organizatora o rezygnacji z udziału w kursie nie później niż 7 dni przez planowanym terminem szkolenia indywidulnego oraz 20 dni przed terminem szkoleń grupowych. Rezygnacja musi być wysłana na adres e-mail: kontakt@otium-centrum.pl
 3. W razie złożenia rezygnacji po terminie ustalonym w pkt. 2, Uczestnik będzie obciążony kosztami w wysokości wpłaconej kaucji.
 4. W przypadku wystąpienia przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika uniemożliwiających udział w szkoleniu Organizator będzie rozpatrywał każdy przypadek indywidualnie.
 5. W przypadku nie złożenia rezygnacji ze szkolenia w wymaganym terminie i nie uczestniczenia
  w szkoleniu Uczestnik ponosi 100% kosztów.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo od oddania innej osobie miejsca na kursie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W takim przypadku Uczestnik powinien poinformować Organizatora minimum na 2 dni przed datą rozpoczęcia kursu.

§ 4 Płatności

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty w terminie 7 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia kursu lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Organizatorem.
 2. Opłata za kurs powinna zostać uregulowana na rachunek bankowy Organizatora: Paulina JazdończykWBK S.A. 74 1090 1245 0000 0001 3029 4661.W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę i datę szkolenia.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Po zakończeniu kursu każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w kursie w języku polskim i angielskim oraz dyplom MEN.
 2. Koszty transportu ponosi Uczestnik.
 3. Wszystkie materiały przekazane Uczestnikowi podczas kursu zostały opracowane i przygotowane przez OTIUM Centrum Szkoleniowe i stanowią własność intelektualną Organizatora oraz są objęte prawami autorskimi. Zabrania się ich powielania, udostępniania osobom trzecim oraz przeprowadzania szkoleń na ich podstawie.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji kursu oraz zgadza się na przesyłanie przez Organizatora informacji o ofercie szkoleniowej. Zgoda na przesyłanie informacji o ofercie szkoleniowej Organizatora może być w każdym momencie wycofana.
 5. Za szkody powstałe w trakcie kursu wskutek działania Uczestnika, Organizator ma prawo żądać od Uczestnika naprawienia szkody lub finansowej rekompensaty.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń instruktorów i pracowników OTIUM Centrum Szkoleniowego prowadzących kurs. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych Uczestnik nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 7. W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, instruktorzy
  i pracownicy OTIUM Centrum Szkoleniowego mają prawo do wykluczenia Uczestnika z zajęć
  w trybie natychmiastowym. Uczestnikowi wykluczonemu z kursu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów kursu.

Komentowanie jest wyłączone